Mañanceiros

É un servizo prestado pola empresa Alicerce Eventos S.L. En horario de 7:30 a 8:30, na aula onde se sitúa o comedor.

Matrícula.

Cumprimentarase pola familia o impreso e enviarao ao correo electrónico novoalicerce@hotmail.com para tal efecto ou en man ás monitoras do servizo.

Este servizo préstase en varias modalidades a escoller polo usuario:

Fixo: acode todos os días.

Fixo descontinuo: acode fixo pero non todos os días da semana.

Esporádico: acode ocasionalmente. Neste caso tamén é necesario cumprimentar o impreso de matrícula (requirimentos do seguro). En caso de saber que o usuario vai necesitar o servizo con anterioridade farao polas canles rutineiras avisando ao teléfono do servizo cun día de antelación. En caso de necesidade imprevista cumprimentarase no momento de deixar ao neno no servizo.

Dentro de todas estas modalidades pódese facer uso con e sen almorzo.

Comunicación cos responsables do servizo:

A empresa ten a disposición dos usuarios o número de teléfono: 692 42 74 38 para calquera incidencia e aviso de usuarios esporádicos, respóndense chamadas e WhatsApp.

Resto de trámites coa empresa:

Baixas: a familia cumprimentará o impreso e enviarao ao correo electrónico novoalicerce@hotmail.coma tal fin antes do día 20 do mes previo á baixa.

Modificación de modalidade: a familia cumprimentará un novo impreso de alta cos novos datos que se e enviarao ao correo electrónico novoalicerce@hotmail.com ou se entregará en man ás monitoras do servizo.

Tarifas.

PREZO Con almorzo Sen almorzo
5 días/semana 55 € 45 €
4 días/semana 52 € 44 €
3 días/semana 39 € 33 €
2 días/semana 26 € 22 €
1 día/semana 13 € 11 €
Esporádicos 4 € 2,5 €

No caso de que os usuarios NON sexan socios da ANPA cobrarase unha matrícula por usuario de 18€.

O pago realizarase por domiciliación bancaria dentro dos primeiros días do mes.

Os usuarios esporádicos realizarán o pago en man ás monitoras no momento da entrega do neno/a.

En caso de ser usuarios varios irmáns a familia será beneficiaria dun 10% na mensualidade do segundo fillo.

Menú

O formulario de inscrición poderase descargar nesta web na sección de Formularios.