Comedor

 

É un servizo prestado pola empresa Jardanay, unha empresa familiar da Coruña, dedicada á restauración para colectividades que ofrece unha xestión integral e personalizada dos comedores, incluíndo todas aquelas necesidades asociadas como é a limpeza ou, no caso dos colexios, a educación no tempo libre. Adáptanse a cada un, tanto se teñen instalacións propias para cociñar in situ coma se non as teñen e transportan a comida en quente que se prepara na súa cociña central.

Jardanay nace no ano 2000, cando o seu fundador Juan Antonio Vilar decidiu emprender o seu propio proxecto tras 15 anos de experiencia neste segmento da hostalaría. Hoxe en día, coa seguinte xeración familiar xa incorporada á empresa, Jardanay optou por conxugar os acenos de identidade da compañía – calidade, gusto caseiro e atención personalizada- coa profesionalización dun sector en continuo desenvolvemento tecnolóxico e operativo.

No noso colexio, o servizo préstase en horario de 13:50 a 16 hs na aula onde se sitúa o comedor.

Existen dous horarios de recollida, as 15:15 e as 16 horas, avisarase debidamente á monitora do horario escollido. E entregaranse só aos pais e ás persoas autorizadas polos mesmos, por escrito.

Tamén existe a posibilidade de que os nenos sexan entregados a los monitores de actividades extra escolares se estas comezan a continuación do comedor e son as organizadas pola ANPA.

Matrícula.

Cumprimentarase pola familia o impreso e entregarase ben na caixa de correos da ANPA  para tal efecto ou en man ás monitoras do servizo.

En caso de alerxias ou intolerancias achegarase informe médico e impreso adecuado no anexo.

Este servizo préstase en varias modalidades a escoller polo usuario:

Fixo: acode todos os días.

Fixo descontinuo: acode fixo pero non todos os días da semana.

Esporádico: acode ocasionalmente. Neste caso tamén é necesario cumprimentar o impreso de matrícula (requirimentos do seguro). A familia avisará o día anterior ou o mesmo día, antes das 11h á empresa, no teléfono: 981 12 66 27. En caso de nenos alérxicos ou intolerantes o aviso ha de ser con dous días de antelación.

Comunicación cos responsables do servizo:

A empresa ten a disposición dos usuarios o número de teléfono: 600 056 886 para calquera incidencia.

Resto de trámites coa empresa:

Baixas: a familia cumprimentará o impreso e entregarase na caixa de correos da ANPA a tal fin antes do día 26 do mes previo á baixa.

Modificación de modalidade ou datos: a familia cumprimentará o impreso correspondente cos novos datos que se deixase na caixa de correos ou se entregará en man ás monitoras do servizo. Realizarase igualmente antes do 26 do mes previo en caso de modificación de modalidade.

Tarifas.

Modalidade Prezo
Fixo mensual. 77,55 €
Fixo 4 dias 63,65 €
Fixo 3 días 48,22 €
Fixo 2 días 32,32 €
Fixo 1 día 16,26 €
Esporádico 5,65 €

No caso de que os usuarios non sexan socios da ANPA cobrarase unha matrícula por usuario de 18€.

O pago realizarase, en caso dos fixos, por domiciliación bancaria.

Os usuarios esporádicos realizarán o pago en man ás monitoras no momento da entrega do neno.

En caso de ser usuarios varios irmáns a familia será beneficiaria dun 10% para a modalidade menos onerosa. En caso de ser tres ou máis os usuarios o desconto será do 12% tamén nas modalidades menos onerosas.

A modalidade de esporádicos non ten descontos.

Tarifa mensual, sen ter en conta o número de días lectivos, será sempre a mesma cuota ao estar prorrateados o total de meses do curso académico.


Tarifa bonificada pola pertenza da nosa asociación á Federación de Anpas.